De bazuin foar de praatpeal!

Op it ONFK stie Omrop Fryslân mei de praatpeal klear om de besikers en muzikanten de fraag te stellen wot hun os muziek yn de earen klonk! Ferskeidene muzikanten hawwe der hun creatieve ideeën op los litten! Sjoch de folgende trije filmkes op de folgende linken!