Geschiedenis

Chr. Muziekvereniging “De Bazuin” Holwerd werd opgericht op 18 september 1919.
Een van de redenen is het gemis van een eigen korps. Vooral bij koninginnefeesten is dit erg te merken. Het idee komt van enkele vrouwen, die de hulp inroepen van het onderwijzend personeel van de Chr. school. Dit heeft tot gevolg, dat op 18 september het besluit wordt genomen om een muziekkorps op te richten met de naam: Chr. Muziekvereniging “De Bazuin”. Grote stimulator is de heer R. Hempenius, hoofd van de Chr. school.

De financiële middelen om instrumenten aan te schaffen, worden bijeen gezameld. Er is genoeg om een bezetting bij elkaar te krijgen.De heer W de Jong, dirigent van muziekvereniging “Crescendo”, is erg behulpzaam en adviseert bij de aanschaf en verdeling van de instrumenten. Er zijn echter meer liefhebbers dan instrumenten. Er wordt een keus gemaakt. De niet aangewezen liefhebbers blijven in reserve. De eerste leden boven de 16 jaar stellen zich borg voor de verenigingsschuld.

De eerste leden zijn: B. Bilker, J. Bosgra, T. Eisma, W. Dijk, K. Dijk, G.P. Luhoff, J. Boonstra, B. Osinga, G. Reitsma, A. Broersma, K.J. Visser, D. Dijkman, Tj. Mellema, H. Vlasma, H. Broeksma en P.G. Luhoff.
De eerste dirigent is de heer Roelof Koopmans, trombonist van “Crescendo” Holwerd.

In de eerste week van januari 1920 worden de instrumenten uitgereikt,maar al gauw blijkt dat niet iedereen een instrument kan bespelen. Een aantal leden valt af. Gelukkig zijn er “reserve”leden.

Het eerste optreden is bij het 25-jarig huwelijksfeest van “Eibert en Aaltsje”.
Het eerste concours is in 1922 in Leeuwarden. Gespeeld wordt het nummer “Coriovallum”. Resultaat: een eerste prijs. Het tweede concours in Garijp wordt een misgreep. Halverwege het concoursnummer raakt iedereen de kluts kwijt.

Al snel blijkt, dat de aangeschafte instrumenten van slechte kwaliteit zijn. Er komen nieuwe instrumenten. Met leningen in de vorm van renteloze aandelen worden deze gefinancierd.